महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळात आपले स्वागत आहे - Maharashtra State Khadi and Village Industries Board, Mumbai