ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
विविध उद्योग ग्रामीण उद्योग
ग्रामीण उद्योग

¨É½þºÉÖ±É nùºiÉBä´ÉVÉÉiÉ xɨÉÚnù +ºÉ±Éä±Éä MÉÉÆ´É ¨½þhÉÚxÉ xÉÉånù +ºÉ±Éä±Éä MÉÉÆ´É 20000 SÉä +ÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±Éä±Éä MÉÉÆ´É

¶É½þ®ú {É®ÆúiÉÖ VªÉÉSÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 20000 SÉä +ÉiÉÒ±É +ɽäþ +ºÉä MÉÉÆ´É OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ

+ɱÉä +ºÉÚxÉ ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ±ÉÉ¦É ½þÉähªÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ +ɽäþ.

 

±ÉɦÉÉlÉÔSÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ :

 

1)     18 ´É¹ÉÉÇ´É®úÒ±É ´ÉèªÉEòiÉÒEò ´ªÉCiÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÔ ®úÉʽþ±É  

2)     =i{ÉzÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ±ÉÉMÉÚ xÉɽþÒ.

3)     Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ 7 ´ÉÒ {ÉÉºÉ {ÉÉSÉ ±ÉÉJÉÉSÉä ´É®úÒ±É |ÉEò®úhÉɺÉÉ`öÒ

4)    ¡òCiÉ xÉ´ÉÒxÉ |ÉÉäVÉäEò]õºÉÉ`öÒ +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉÆiÉ ªÉä<DZÉ. EòɪÉÇ®úiÉ ªÉÖÊxÉ]õºÉ±ÉÉ EòÉähÉiÉä½þÒ +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉÆiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ.

5)    º´ÉªÉƺɽþɪªÉiÉÉ ¤ÉSÉiÉ MÉ]õ {ÉÉjÉ +ɽäþ.

6)     1860 +x´ÉªÉä ºlÉÉ{ÉxÉ ZÉɱÉä±ÉÒ ºÉƺlÉÉ, ʴɷɺiÉ ºÉƺlÉÉ (vɨÉÉÇnùÉªÉ +ɪÉÖCiÉ xÉÉånùhÉÒ|ÉÉ{iÉ) 1960 +x´ÉªÉä ºlÉÉ{ÉxÉ

     ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ

फोंट दिसत नसेल तर येथे क्लिक करा PDF File