ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
योजना कारागीर रोजगार हमी योजना सभासद वाढ...
योजना

 

¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉ,Ê®úZÉ´ÉÇ ¤ÉìäEò +Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉÉ, ®úÉVªÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉìäEò ´É JÉÉnùÒ OÉɨÉÉätÉäMÉ ¨ÉÆb÷³ý ªÉÉÆSªÉÉ ºÉƪÉÖCiÉ ºÉ½þEòɪÉÉÇxÉä ºÉxÉ 1972 ¨ÉvªÉä EòÉ®úÉÊMÉ®ú ®úÉäVÉMÉÉ®ú ½þ¨ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ +ɱÉÒ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEò iÉɱÉÖEòÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú 1960 SªÉÉ ºÉ½þEòÉ®ú EòɪÉnùªÉÉx´ÉªÉä ¤É±ÉÖÚiÉänùÉ®ú EòÉ®úÉÊMÉ®úÉÆSªÉÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ +ɱªÉÉ. ºÉÖ¯û´ÉÉiÉÒ±ÉÉ ÊxÉ´Éb÷Eò 8 =tÉäMÉÉSªÉÉ EòÉ®úÉÊMÉ®úÉÆSªÉÉ ªÉÉ ºÉƺlÉäSÉä ºÉ¦ÉɺÉnù Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉÆiÉ +ɱÉä. +ÉiÉÉ JÉÉnùÒ +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ {É]õ±ÉÉ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇSÉ =tÉäMÉÉSÉä EòÉ®úÉÊMÉ®ú ºÉ¦ÉɺÉnù ½þÉä>ð ¶ÉEòiÉÉiÉ. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ JÉÉnùÒ  OÉɨÉÉätÉäMÉ ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä iªÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É EòVÉÇ º´É¯û{ÉÉiÉ Ênù±Éä .¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä 1:2 |ɨÉÉhÉÉiÉ ¦ÉÉMÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ Ênù±Éä. ªÉÉ EòÉ®úÉÊMÉ®úÉÆÆxÉÉ OÉɨÉÉätÉäMÉ ºÉÆPÉÉSªÉÉ ¨ÉÉvªÉ¨ÉÉiÉÖxÉ ÊVɱ½þÉ ¨ÉvªÉ´ÉiÉÔ ºÉ½þEòÉ®úÒ ¤ÉìäÆEäòEòbÖ÷xÉ iªÉÉÆSªÉÉ =tÉäMÉɺÉÉ`öÒ xÉɤÉÉbÇ÷SªÉÉ {ÉÖxÉÌ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆEòʱÉiÉ ´É ¨ÉvªÉ¨É ¨ÉÖnùiÉ º´É¯û{ÉÉiÉ ºÉ´É±ÉiÉÒSªÉÉ ´ªÉÉVÉ nù®úÉxÉä EòÉ®úÉÊMÉ®úÉÆSªÉÉ MÉ®úVÉäxÉÖºÉÉ®ú ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ EòVÉÇ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ Ênù±Éä VÉÉiÉä. =i{ÉÉnùxÉÉEò®úÒiÉÉ +ɴɶªÉEò +ºÉhÉÉ®úÉ EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É +ɴɶªÉEò iªÉÉ ºÉƺlÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉÆSªÉÉ nÖù¹]õÒxÉä |ɪÉixÉ Eäò±Éä VÉÉiÉÉiÉ. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä ºÉƺlÉɨÉÉ¡ÇòiÉ =i{ÉÉÊnùiÉ Eäò±É䱪ÉÉ ¨ÉɱÉÉºÉ ¤ÉÉVÉÉ®ú{Éä`ö ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhªÉÉSªÉÉ nÖù¹]õÒxÉä ªÉÉ ºÉƺlÉɨÉÉ¡ÇòiÉ iɺÉäSÉ ¨ÉÆb÷³ýɨÉÉ¡ÇòiÉ ºÉ½þEòɪÉÇ Eäò±Éä VÉÉiÉä.

 

EòÉ®úÉÊMÉ®ú ®úÉäVÉMÉÉ®ú ½þ¨ÉÒ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ EòVÉÇ |ÉEò®úhÉÒ +ɴɶªÉEò ±ÉÉMÉhÉÉ®úÒ EòÉMÉnù{ÉjÉä

( xÉɤÉÉbÇ÷ {ÉÖxÉÇÊ´ÉkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ )

1)  EòVÉÇ ¨ÉÉMÉhÉÒ +VÉÇ

2)  OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÒSÉÉ ®úʽþ´ÉɺÉÒ nùÉJɱÉÉ

3)  ¤Éä¤ÉÉEòÒ |ɨÉÉhÉ{ÉjÉ

4)  =tÉäMÉÉSÉÉ +xÉ֦ɴÉÉSÉÉ nùÉJɱÉÉ

5)  =tÉäMÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò +ºÉhÉÉ®äú {É®ú´ÉÉxÉä

6)  OÉɨÉ{ÉÆSÉɪÉiÉÒSÉÉ xÉÉ ½þ®úEòiÉ nùÉJɱÉÉ.

7)  ºÉƺlÉäSÉä ºÉ¦ÉɺÉnùi´É ºÉÉ`öÒ ÊxÉvÉÉÇ®úÒiÉ Eäò±Éä±Éä ¦ÉÉMÉ ¦ÉÉÆb÷´É±É

फोंट दिसत नसेल तर येथे क्लिक करा PDF File