ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
योजना पंतप्रधान रोजगार हमी योजना
योजना

¨ÉÉ. {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ b÷Éì. ¨ÉxɨÉÉä½þxÉ˺ÉMÉ ªÉÉÆxÉÒ 15 +ÉìMɺ]õ 2008 ªÉÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ º´ÉÉiÉÆjªÉÉÆSªÉÉ 61 ´ªÉÉ ´ÉvÉÉÇ{ÉxÉÊnùxÉÒ ºÉÖI¨É, ±ÉPÉÖ ´É ¨ÉvªÉ¨É =t¨É ¨ÉÆjÉɱɪÉ, ¦ÉÉ®úiÉ ºÉ®úEòÉ®úiÉ¡æò ºÉÚI¨É =t¨É =¦ÉÉ®úhÉÒºÉÉ`öÒ {Éʽþ±ªÉÉ Ê{ÉføÒSªÉÉ =tÉäVÉEòÉÆxÉÉ ºÉIÉ¨É ¤ÉxÉÊ´ÉhÉÉ®úÒ {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ÊxĘ́ÉiÉÒ EòɪÉÇGò¨É ½þÒ xÉ´ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉʽþ®ú Eäò±ÉÒ +ɽäþ.

ÊVɱ½þÉ =tÉäMÉ EåòpùÉEòbä÷ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ +ºÉ±Éä±ÉÒ {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ÊxĘ́ÉiÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ´É JÉÉnùÒ +ɪÉÉäMÉÉSÉÒ  +É®ú <Ç VÉÒ {ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉ nùÉäx½þÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BEòÎjÉiÉ Eò¯ûxÉ ½þÒ xÉ´ÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ EòɪÉÉÇÎx´ÉiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.

+) ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ =tÉäMÉÉSÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ :-

 JÉÉnùÒ +ɪÉÉäMÉÉxÉä `ö®úʴɱÉ䱪ÉÉ xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò =tÉäMÉÉ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ ºÉ´ÉÇ =tÉäMÉ ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉäSªÉÉ ±ÉɦÉɺÉÉ`öÒ {ÉÉjÉ +ɽäþiÉ.

xÉEòÉ®úÉi¨ÉEò =tÉäMÉ ªÉÉnùÒ :- ¨ÉÉÆºÉ |ÉÊGòªÉÉ, EìòxÉÓMɶÉÒ ºÉƤÉÆÊvÉiÉ =tÉäMÉ ¤ÉÒb÷Ò, {ÉÉxÉ ÊºÉMÉÉ®ú iÉƤÉÉJÉÚ ½þÉì]õä±É vÉɤÉÉ iªÉɨÉvªÉä ¨Ét Ê´ÉGòÒ ½þÉäiÉä ¶ÉäiÉÒ Ê{ÉEäò SɽþÉ EòÉì¡òÒ ®ú¤É®ú ¶ÉäiÉÒ ®äú¶ÉÒ¨É ½þÉìÊ®úEò±SÉ®ú ¡Öò±É¶ÉäiÉÒ {ɶÉÖ{ÉɱÉxÉ EÖòCEÖò]õ {ÉɱÉxÉ <.

¤É) OÉɨÉÉätÉäMÉÉSªÉÉ EòɪÉÇIÉäjÉÉSÉÒ MÉÉ´ÉÉSÉÒ, OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉSÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ :-

¨É½þºÉÖ±É nùºiÉBä´ÉVÉÉiÉ xɨÉÚnù +ºÉ±Éä±Éä MÉÉÆ´É ¨½þhÉÚxÉ xÉÉånù +ºÉ±Éä±Éä MÉÉÆ´É 20000 SÉä +ÉiÉÒ±É ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ +ºÉ±Éä±Éä MÉÉÆ´É ¶É½þ®ú {É®ÆúiÉÖ VªÉÉSÉÒ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉÉ 20000 SÉä +ÉiÉÒ±É +ɽäþ +ºÉä MÉÉÆ´É OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉ ¨½þhÉÚxÉ ´ÉMÉÔEò®úhÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ +ɱÉä +ºÉÚxÉ ªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ±ÉÉ¦É ½þÉähªÉÉºÉ ªÉÉäMªÉ +ɽäþ.

Eò) ±ÉɦÉÉlÉÔSÉÒ {ÉÉjÉiÉÉ

1) 18 ´É¹ÉÉÇ´É®úÒ±É ´ÉèªÉEòiÉÒEò ´ªÉCiÉÒ ±ÉɦÉÉlÉÔ ®úÉʽþ±É   

2) =i{ÉzÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ±ÉÉMÉÚ xÉɽþÒ.

3) Eò¨ÉÒiÉ Eò¨ÉÒ 7 ´ÉÒ {ÉÉºÉ {ÉÉSÉ ±ÉÉJÉÉSÉä ´É®úÒ±É |ÉEò®úhÉɺÉÉ`öÒ

4) ¡òCiÉ xÉ´ÉÒxÉ |ÉÉäVÉäEò]õºÉÉ`öÒ +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉÆiÉ ªÉä<DZÉ. EòɪÉÇ®úiÉ ªÉÖÊxÉ]õºÉ±ÉÉ EòÉähÉiÉä½þÒ +lÉǺɽþɪªÉ näùhªÉÉÆiÉ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÒ.

5)  º´ÉªÉƺɽþɪªÉiÉÉ ¤ÉSÉiÉ MÉ]õ {ÉÉjÉ +ɽäþ.

6) 1860 +x´ÉªÉä ºlÉÉ{ÉxÉ ZÉɱÉä±ÉÒ ºÉƺlÉÉ, ʴɷɺiÉ ºÉƺlÉÉ (vɨÉÉÇnùÉªÉ +ɪÉÖCiÉ xÉÉånùhÉÒ|ÉÉ{iÉ) 1960 +x´ÉªÉä ºlÉÉ{ÉxÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ

 

b÷) {ÉÒ B¨É <Ç VÉÒ {ÉÒ +ÆiÉMÉÇiÉ +lÉǺɽþɪªÉÉSÉä ´ÉÌMÉEò®úhÉ

ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ =i{ÉÉnùxÉ =tÉäMÉɺÉÉ`öÒ 25 ±ÉÉJÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ ´É ºÉä´ÉÉ =tÉäMÉɺÉÉ`öÒ 10 ±ÉÉJÉ EòVÉÇ ºÉ½þɪªÉ ¨ÉªÉÉÇnùÉ +ɽäþ.  JÉɱÉÒ nù¶ÉÇÊ´ÉhªÉÉÆiÉ +ɱªÉÉ|ɨÉÉhÉä +lÉǺɽþɪªÉ ´ÉMÉÇ´ÉÉ®úÒ +ɽäþ. ªÉÉ ªÉÉäVÉxÉä +ÆiÉMÉÇiÉ näùhªÉÉÆiÉ ªÉähÉÉ-ªÉÉ ¨ÉÉÌVÉxÉ ¨ÉxÉÒSÉÉ ºiÉ®ú {ÉÖføÒ±É |ɨÉÉhÉä +ºÉä±É.

फोंट दिसत नसेल तर येथे क्लिक करा