ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
योजना ग्रामोद्योग वसाहत
योजना

 

OÉɨÉÒhÉ Ê´ÉEòÉºÉ +ÉÊhÉ OÉɨÉÒhÉ +ÉètÉäÊMÉEò®úhÉ ½äþ ¶ÉɺÉxÉÉSÉä ¨ÉڱɦÉÚiÉ vÉÉä®úhÉ +ɽäþ.  OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÚxÉ ¶É½þ®úÒ ¦ÉÉMÉÉEòbä÷ ªÉähÉÉ®úÉ ±ÉÉäEòºÉÆJªÉäSÉÉ +ÉäPÉ ®úÉäJÉhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒäxÉä ¶ÉɺÉxÉ iªÉÉÆSªÉÉ Ê´ÉÊ´ÉvÉ ¶ÉɺÉEòÒªÉ ªÉÆjÉhÉɨÉÉ¡ÇòiÉ, OÉɨÉÒhÉ ªÉÖ´ÉEòÉƺÉÉ`öÒ Ê´ÉÊ´ÉvɪÉÉäVÉxÉÉ ®úɤÉÊ´ÉiÉä.   ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätÉääMÉ ¨ÉÆb÷³ ý½äþ +¶ÉÒSÉ BEò ºÉƺlÉÉ +ɽäþ.  OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É ±ÉPÉÖ=tÉäVÉEò ´É  EòÉ®úÉÊMÉ® úªÉÉÆSÉä VÉÒ´ÉxɨÉÉxÉ =ÆSÉÉÊ´ÉhÉä ½äþ JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätäMÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ¨ÉֱɦÉÚiÉ ´É |ɨÉÖJÉ =Ênù¹]õ +ɽäþ.  ¨ÉÉjÉ ªÉÉ =tÉäVÉEò EòÉ®úÉÊMÉ®úÉÆSÉä =tÉäMÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÖ®ú³ýÒiÉÊ®úiªÉÉ SÉɱÉÚ ®úÉʽþ±Éä iÉ®úSÉ ½äþ =nùÒ¹]õ ºÉÉvªÉ ½ÉähÉÉ®úÉ +ɽäþ.  iªÉÉÆSÉä =tÉäMÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ +´ªÉɽþiÉ{ÉhÉä ´É ºÉIɨÉiÉäxÉä EòÉ®ÇúiÉ ½þÉäªÉɺÉÉ`öÒ iªÉÉÆxÉÉ =tÉäMÉ =¦ÉÉ®úhÉÒiÉÒ±É ¨ÉÉMÉÒ±É ´É {ÉÖføÒ±É nÖù´Éä ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä +iªÉɴɶªÉEò +ɽäþ.  ªÉÉ nÖù´ªÉɨÉvÉÒ±É |ÉÉlÉʨÉEò MÉ®úVÉ ¨É¨½þÉVÉä ¨ÉֱɦÉÚiÉ ºÉÆ®úSÉxÉÉi¨ÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉƺɽþ VÉʨÉxÉÒSÉÒ ={ɱÉvÉiÉÉ ½þÒ +ɽäþ.  VÉʨÉxÉ ={ɱɤvÉiÉäSÉä =tÉäMÉ =¦ÉÉ®úhÉÒiÉÒ±É ¨É½þ´É Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉä=xÉSÉ OÉÉɨÉÉätÉäMÉ ´ÉºÉɽþiÉ ½þÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ +ʺiÉi´ÉÉiÉ +ɱÉÒ.

          ®úÉVªÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEò ÊVɱ½þªÉÉÆiÉ +¶ÉÉ º´É¯{ÉÉSÉúÒ ÊEò¨ÉÉxÉ BEò OÉɨÉÉätÉäMÉ ´ÉºÉɽþiÉ ºlÉÆÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä ½þÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÉ ¨ÉÉxÉºÉ +ɽäþ.  ªÉÉ où¹]õÒxÉä ®úÉVªÉÉiÉ 10 ÊVɱ½þªÉÉiÉ VÉʨÉxÉÒ iÉɤªÉÉiÉ PÉähªÉÉiÉ +ɱÉ䱪ÉÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉiÉÒ±É B¨É.+ɪÉ.b÷Ò.ºÉÒ.EòbÚ÷úxÉ iÉɤªÉÉiÉ PÉäiɱÉ䱪ÉÉ VÉʨÉxÉÒ´É®ú ºÉɨÉÉʪÉEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eåòpù ºÉÖ¯û Eò®úhÉä½þÒ |ɺiÉÉÊ´ÉiÉ +ɽäþ.  iɺÉäSÉ 11 ´ÉªÉÉ {ÉÆSÉ´ÉÉ̹ÉEò ªÉÉäVÉxÉäiÉÆMÉÇiÉ ={ɱɤvÉ ½þÉähÉÉ-ªÉÉ ÊxÉvÉÒiÉÚxÉ ªÉÉ ´ÉºÉɽþiÉÒxÉÉ ºÉ®úSÉxÉÉiEò ºÉÖ´ÉÊvÉɽþÒ {ÉÖ®ú´É{ÉhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþiÉ.  ªÉɺÉÉ`öÒ +ɴɶªÉEò ÊxÉvÉÒSªÉÉ MÉ®úVÉä¤ÉɤÉiÉSÉÉ Ê´ÉʽþiÉ xɨÉÖxªÉÉiÉÒ±É iÉCiÉÉ ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±ÉÉ +ɽäþ.  +ÉMÉɨÉÒ {ÉÉSÉ ´É¹ÉÇÉSªÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒiÉ OÉɨÉÉätÉäMÉ ´ÉºÉɽþiÉÒSÉÉ ºÉƺlÉäiÉ ´ÉÞvnùÒ Eò®úhªÉÉSÉÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÉ ¨ÉxÉÉänùªÉ +ɽäþ.

          SÉɱÉÚ Êþ´ÉkÉ ´É¹ÉÉǨÉvªÉä (ºÉxÉ 2009-2010 ) ¨ÉÖ.{ÉÉä.´ÉÉÊ¶É¨É ´É ¨ÉÖ.{ÉÉä. nùÉ®ú´½þÉ ÊVɱ½þÉ ªÉ´ÉiɨÉɳý ªÉÉ OÉɨÉÉätÉäMÉ ´ÉºÉɽþiÉÒ¨ÉvªÉä ºÉɨÉÉ<ÇEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eäòpù ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉiÉ ªÉähÉÉ®ú +ɽäþiÉ ´É iªÉɺÉÉ`öÒ ¯û.20.00 ±ÉÉJÉ ÊxÉvÉÒ JÉSÉÇ ½þÉä<DZÉ.

          ºÉxÉ 2010-11 ¨ÉvªÉä     1.JÉÉxÉÉ{ÉÚ®ú, iÉÉ.+ÉEòÉä]õ, ÊVɱ½þÉ- +ÉEòÉä±ÉÉ

                 2.VÉEäòEÚò®ú, iÉÉ.=¨É®úMÉÉ, ÊVɱ½þÉ- =º¨ÉÉxÉɤÉÉnù

                 3.ºÉÖiÉɳýÉ, iÉÉ.JÉɨÉMÉÉÆ´É, ÊVɱ½þÉ ¤ÉÖ±ÉføÉhÉÉ

                 4.Eòbä÷MÉÉÆ´É, ÊVɱ½þÉ ºÉÉÆMɱÉÒ

                 5.¨ÉɱÉäMÉÉÆ´É, iÉÉ.ʺÉzÉ®ú,ÊVɱ½þÉ xÉÉʺÉEò

                 6.nùÉ®ú´½þÉ, ÊVɱ½þÉ ªÉ´ÉiɨÉɳý

          ªÉÉ ºÉ½þÉ Ê`öEòÉhÉSªÉÉ OÉɨÉÉätÉäMÉ ´ÉºÉɽþiÉÒ¨ÉvªÉä ºÉɨÉ<ÇEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ Eåòpù ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úɴɪÉÉSÉÒ +ɽäþiÉ.

          iɺÉäSÉ ºÉxÉ 2010-11 ´É 2011-12 ªÉÉ nùÉäxÉ ´É¹ÉÉÇiÉ 19 OÉɨÉÉätÉäMÉ ´ÉºÉɽþiÉÒ¨ÉvªÉä ºÉɨÉÉ<ÇEò ºÉÖÊ´ÉvÉÉ EäòÆpùù ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhªÉÉSÉä ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä ªÉÉäVɱÉä +ɽäþ.  iªÉÉEòÊ®úiÉÉ ¯û.380.00 ±ÉÉJÉ   ¨ÉÆb÷³ýÉEòbä÷ º´ÉiÉ:SªÉÉ ¨ÉɱÉEòÒSªÉÉ 9 VÉÉMÉÉ +ºÉÖxÉ =´ÉÇÊ®úiÉ VÉÉMÉÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ |ɺiÉÉ´É ¨É½þÉ®úɹ]Å +ÉètÉäÊMÉEò Ê´ÉEòÉºÉ ¨É½þɨÉÆb÷³ýÉEòbä÷ {ÉÉ`öÊ´ÉhªÉÉiÉ +ɱÉä±Éä +ɽäþiÉ ´É VÉÉMÉÉ ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþiÉ. ¨ÉÆb÷³ýÉEòbä÷ º´ÉiÉ:SªÉÉ ¨ÉɱÉEòÒSªÉÉ 9 VÉÉMÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú VÉÉMÉÉ +ä¨É.+ɪÉ.b÷Ò.ºÉÒ. ¨ÉÉ¡ÇòiÉ Ê´ÉEòºÉÒiÉ Eò¯ûxÉ PÉähªÉÉiÉ ªÉäiÉ +ɽäþ.

फोंट दिसत नसेल तर येथे क्लिक करा