ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
माहितीचा अधिकार

मुख्य कार्यालय

अनु.क्र. माहीती अधिकारी सहाय्यक माहीती अधिकारी काम संपर्क कार्यालय - फोन नं. - माहीती अधिकारी
1. उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Estt,) डेस्क अधिकारी, डेस्क -3 & डेस्क-4 प्रस्थापना, कार्यालय चौकशी, न्यायालय केसेस, संगणक विभाग च्या संबधित कामे महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, १९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ महाराष्ट्र. फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
2. उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी(Admn.) डेस्क अधिकारी, डेस्क-5 जिल्हा स्तरीय असणा-या विभिन्न योजना वर पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण संबंधित कार्य, बोर्ड संपत्तिच्या संबंधित कार्य, Deadstock, देखभाल आणि कार्यालय भवनाची देखभाल करणे, Coop.Deptt के Est.matters च्या संबंधित कार्य. आणि तालुका स्तरीय बलुतेदार संबंधित कार्य. सोसा महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मनोहरदास रोड, फोर्ट., मुंबई - ४०० ००१ महाराष्ट्र. फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
3. उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Fin/Ind.) डेस्क अधिकारी, डेस्क-6 जिल्हा स्तरीय असणा-या विभिन्न योजना वर पर्यवेक्षण आणि नियंत्रण संबंधित कार्य. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, १९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१ महाराष्ट्र. फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
4. लेखा परीक्षा आणि लेख अधिकारी सहाय्यक लेखा परीक्षा आणि लेख अधिकारी – १ & २ खाते चालू ठेवण्यासाठी, पेन्शनसाठी आणि भत्या च्या नुकसान संबंधित कार्य. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, १९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट., मुंबई - ४०० ००१ महाराष्ट्र. फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३

जिल्हास्तरिय कार्यालय

अनु.क्र. माहीती अधिकारी सहाय्यक माहीती अधिकारी काम संपर्क कार्यालय - फोन नं. - माहीती अधिकारी
1. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि. ठाणे सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, लक्ष्मि विष्णू सदन, महर्षी कर्वे रोड , जि.ठाणे. - महाराष्ट्र . फोन नं. २५३६६०७५
2. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि. जालना सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी इंडस्टीअल बोर्ड, जिल्हा उद्योग केंद्र, एम.आय.डी.सी जवळ , प्लोट नं.७, जि.जालना - ४३१२०३ महाराष्ट्र . फोन नं. २२०६२८
3. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.रत्नागिरी सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, बी.डी.ओ. क्वार्टर्स समोर, जेल रोड, जि.रात्नागिरी - ४१५६१२ महाराष्ट्र . फोन नं. २२२३७९
4. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.परभणी सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी जिल्हा उद्योग केंद्र नाका नं. १८, जिल्हा परभणी परभणी - महाराष्ट्र . फोन नं. २२२०४१०
5. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.सिंधुदुर्ग सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, सरकारी बेर्रेक्ष , तहसीलदार ऑफिस जवळ, एस.डी.डी. ३१/२-अ,ता. कुडाळ, जि.सिंदुदुर्ग - ४१६८१२ महाराष्ट्र . फोन नं. २२२२२०
6. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.धुळे सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्र, जामनगरी रोड, फोरेस्ट ऑफिस जवळ, जि.धुळे - महाराष्ट्र . फोन नं. २२४६२९२
7. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जिल्हा जळगाव सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा उद्योग केंद्र , I.T.I. जवळ, National Highway च्या पुढे, जिल्हा जळगाव - महाराष्ट्र. ४२५६०१ फोन नं. ०२५७/२२५२९७१
8. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.अहमदनगर सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा उद्योग केंद्र , महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिक बोर्ड जवळ, स्टेशन रोड , जि.अहमदनगर - ४१४००१ महाराष्ट्र . फोन नं. २३५३४१०
9. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी जि.नंदुरबार सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम नंदुरबार उद्योग केंद्र इमारत , दुसरा मजला गाला न. २२२-अ, जिल्हा अधिकारी कार्यालय, नंदुरबार - महाराष्ट्र . फोन नं. ०२५६४-२१००५३
10. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी , जि.पुणे सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, 24-बी , मुंबई पुणे रोड, सरकारी दूध देरी समोर, पुणे ३ - महाराष्ट्र . फोन नं. २५८११८५९
11. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी , जि. सातारा सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र , एम.आय.डी.सी कंपौंड , प्लोट नं..A-13. जि.सातारा - ४१५००२ महाराष्ट्र . फोन नं. २२४६०१६
12. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि. नाशिक सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, सरकारी आय .आय .टि. उद्योग भवन जवळ , सातपूर , जि.नासिक - महाराष्ट्र . फोन नं. २३५२७३७
13. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.सांगली सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, विश्रामबाग ,ता. मिरग, उद्योग भवन, जि.सांगली - महाराष्ट्र . फोन नं. ०२३३२६७११३०
14. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.सोलापूर सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा उद्योग केंद्र ,होटगी नका, किनारा होटेल समोर, जि.सोलापूर - ४१३००३ महाराष्ट्र . फोन नं. ०२१७-२६००१२८
15. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.कोल्हापूर सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा भवन , कलेक्टर ऑफिस जवळ, जि. कोल्हापूर. - महाराष्ट्र . फोन नं. २६५१२७१
16. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि. औरंगाबाद सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र ,औद्योगिक वसाहत, जि.औरंगाबाद - ४३१ ००१ महाराष्ट्र . फोन नं. २३३४५६९
17. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.रायगड सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, परीजात सोसायटी , बुक बिंदर हाऊस , प्लोट न .14, अलीबाग न.2, चेंढरे , ता. अलिबाग, जि.रायगड - महाराष्ट्र . फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
18. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.उस्मानाबाद सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,जिल्हा उद्योग केंद्र , Central जेल च्या,जि. उस्मानाबाद फोन नं.०२४७२-२२२३०१
19. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.हिंगोली सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, डेस्क नं. एस-11, दुसरा मजला, जिल्हा उद्योग केंद्र , जिल्हा. हिंगोली हिंगोली - महाराष्ट्र. फोन नं. २२०४८६
20. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.बीड सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी जिल्हा उद्योग केंद्र , बाशीरगंज, जिल्हा. बीड - महाराष्ट्र. फोन नं. २२२५१७
21. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.नांदेड सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ,जिल्हा उद्योग केंद्र , शिवाजीनगर, औद्योग विभाग, जि. नांदेड फोन नं.०२४६२-२४०६७४
22. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.लातूर सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा उद्योग केंद्र, जि.लातूर ४१३ ०१२ फोन नं.०२३८२/२२०१४४
23. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि. अमरावती सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी जिल्हा उद्योग केंद्र , कलेक्टर ऑफिस मागे. जि.अमरावती - ४४४६०१ महाराष्ट्र. फोन नं. २६६२७६२
24. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.बुलढाणा सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, अरुणोदय Bldg. सुवर्ण नगर, शिवाजी शाळेच्या मागे, बुलढाणा, फोन नं. ०७२६२/ २४२८६७
25. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.वाशीम सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, कोल्हतकर वाडी,महिला आर्थिक विकास ऑफिस मंडळ जवळ जि.वाशीम - महाराष्ट्र . फोन नं. २३३८८२
26. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.अकोला सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी ,जिल्हा उद्योग केंद्र , जुने Cotton Market, जिल्हा अकोला अकोला - ४४४००१ महाराष्ट्र. फोन नं. ०७२४-२४३०२५५०
27. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.यवतमाळ सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी ,उद्योग भवन , ३ रा माला पूर्व ,लोहार रोड , जि.यवतमाळ - ४४५००१ महाराष्ट्र . फोन नं. २४४७९१ मोबाईल नं. ९०११०९१५३८
28. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि..नागपुर सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी ,जिल्हा उद्योग केंद्र ,६ वा मजला, सिविल लाईन, जिल्हा नागपुर - महाराष्ट्र . फोन नं. २५३४९४२ मोबाईल नं. ९०११०९५४२
29. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.चंद्रपुर Asstt.Dist.Village Inds.Officer/Auditor स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी ,जिल्हा उद्योग केंद्र , एस.टि.स्टंड मागे, जि.चंद्रपूर - ४४२४०१ महाराष्ट्र . फोन नं. २२५२१४२ मोबाईल नं. ९०११०९१५४४
30. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.भंडारा सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी ,जिल्हा उद्योग केंद्र ,राष्ट्रीय महामार्ग तहसीलदार ऑफिस आणि सब पोलीस ऑफिस जवळ, जि.भंडारा - महाराष्ट्र . फोन नं. २५२५२१
31. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.वर्धा सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी , जिल्हा उद्योग केंद्र , कलेक्टर ऑफिस जवळ, जि. वर्धा. - महाराष्ट्र . फोन नं. २४३३८२
32. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.गोंदिया सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, विठ्ठल भवन, दुर्गा चौक, कृष्णपुरा Ward, ता.जिल्हा. गोंदिया फोन नं. ०७१८४/२५२५२१
33. जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी, जि.गडचिरोली सहायक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी / लेखा परीक्षक स्थायी आदेश No.425, जिल्हा कार्यालय मध्ये काम करणा-या कर्मचा-या साठी आवेदन नुसार – प्रतिष्ठान आणि प्रशासकीय विषया मध्ये, विभिन्न योजना मध्ये कार्यान्वयन संबंधित काम महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, कलेक्टर ऑफिस जवळ,बर्रेक जिल्हा उद्योग केंद्र , जि.गडचिरोली - ५५२६०५ महाराष्ट्र . फोन नं. २२२०५९

विभागीय केंद्र

अनु.क्र. माहीती अधिकारी सहाय्यक माहीती अधिकारी काम संपर्क कार्यालय - फोन नं. - माहीती अधिकारी
1. संचालक, मधमाशा पालान, महाबळेश्वर रसायनतज्ञ मध उत्पादना संबंधित सर्व काम. कृषि संस्था, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, सरकारी बंगला,नं.५,महाबळेश्वर, जि.सातारा. फोन नं. २६०२६४
2. संचालक, हस्तनिर्मित कागद संस्था, पुणे रसायनतज्ञ हस्तनिर्मित कागदाचे उत्पादन आणि विक्री संबंधित काम. हस्तनिर्मित कागद संस्था, कृषि महाविद्यालय क्षेत्र, के.बी.जोशी पथ, पुणे-५. फोन नं. २५५३८८३८

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ : अपील अधिकारी

अनु.क्र. माहीती अधिकारी सहाय्यक माहीती अधिकारी काम संपर्क कार्यालय - फोन नं. - माहीती अधिकारी
1. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्थापना) १. सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्थापना) २. सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) ३. जिल्हा ग्रामीण उद्योग अधिकारी (जिल्हा स्तरीय) स्थापना आणि प्रशासन संबंधित सर्व मामले - १. मुख्य कार्यालय स्तर २. राज्य स्तरीय जिल्हा कार्यालये आणि विभागीय केंद्रे. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, १९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट. मुंबई - ४०० ००१ फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
2. वित्तीय सल्लागार आणि मुख्य लेखा अधिकारी १. लेखा आणि लेखा परीक्षा अधिकारी २. सहायक लेखा आणि लेखा परीक्षा अधिकारी लेखा संबंधित काम - १. मुख्य कार्यालय स्तर २. राज्य स्तरीय जिल्हा कार्यालये आणि विभागीय केंद्रे. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, १९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट. मुंबई - ४०० ००१ फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
3. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (वित्त / उद्योग) सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वित्त / उद्योग) बोर्ड द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनांशी संबंधित कार्य. स्थापना और प्रशासनिक माम्ल्यांवर - १. मुख्य कार्यालय स्तर २. राज्य स्तरीय जिल्हा कार्यालये आणि विभागीय केंद्रे. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, १९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट. मुंबई - ४०० ००१ फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
4. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सहयोग) सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) सहयोग विभागात काम करणाऱ्या स्टाफ चे स्थापना मामले आणि बलुतेदार समाजासाठीची संबंधित कामे - १. मुख्य कार्यालय स्तर २. राज्य स्तरीय जिल्हा कार्यालये आणि विभागीय केंद्रे. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, १९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट. मुंबई - ४०० ००१ फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३  

¤ÉPÉhªÉɺÉÉ`öÒ ªÉälÉä ÎC±ÉEò Eò®úÉ

माहितीचा अधिकार PDF File