ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
खाते निहाय केंद्र मधमाशा पालन उद्योग
मधमाशा पालन उद्योग

´Éèʶɹ`öªÉä -

1)    BEò xɨÉÖxÉänùÉ®ú OÉɨÉÉätÉäMÉ.

2)    VÉÉMÉÉ, <¨ÉÉ®úiÉ, ´ÉÒVÉ, {ÉÉhÉÒ ªÉɺÉÉ`öÒ MÉÖÆiÉ´ÉhÉÖEò xÉɽþÒ.

3)    ºÉÆ{ÉÖhÉÇ näù¶ÉÒ iÉÆjÉYÉÉxÉ.

4)   ±É½þÉxÉÉ{ÉɺÉÚxÉ-lÉÉä®úÉÆ{ɪÉÈiÉ-ºÉ´ÉÉȺÉÉ`öÒ.

5)   ¶ÉäiÉÒ ´É ¡ò³ý ¤ÉÉMÉɪÉiÉÒºÉ {ÉÚ®úEò-

6)   ®úÉäVÉMÉÉ®ú ÊxĘ́ÉiÉÒSÉÒ =kÉ¨É IɨÉiÉÉ.

7)   ´ÉɪÉÉ VÉÉhÉÉ-ªÉÉ xÉèºÉÌMÉEò ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ SÉÉÆMɱÉÉ ={ɪÉÉäMÉ.

8)   ¡òÖEò]õ ®úÉäVÉMÉÉ®Ò (ú¨ÉvɨÉɶÉÉ) ¨ÉÉä¡òiÉ EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É (¡Öò±ÉÉúiÉÚxÉ ¨ÉEò®Æúnù {É®úÉMÉ).

9)    ú¨ÉvɨÉɶÉÉÆSªÉÉ Ê¶ÉºiɤÉvnù ÊVÉ´ÉhÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ¤É®äúSÉ EòɽþÒ Ê¶ÉEòiÉÉ ªÉäiÉä.

¡òɪÉnäù -

1)    ¶ÉÖvnù ¨ÉvÉÉSÉä =i{ÉÉnùxÉ.

2)    ¶ÉÖvnù ¨ÉähÉÉSÉä =i{ÉÉnùxÉ.

3)    {É®úÉMÉҦɴÉxÉɨÉÖ³äý ¶ÉäiÉÒ ´É ¡ò³ý¤ÉÉMÉɪÉiÉÒ, Ê{ÉEòÉÆSªÉÉ =i{ÉÉnùxÉÉiÉ ´ÉÉfø.

4)   {É®úÉMÉ, ¨ÉvɨÉɶÉÉÆSÉä Ê´É¹É ºÉÆEò±ÉxÉ.

5)   ®úÉìªÉ±É VÉä±ÉÒ ºÉÆEò±ÉxÉ.

6)   ¨ÉvɨÉɶÉÉSÉä ºÉÆ®úIÉhÉ ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ.

7)   {ɪÉÉÇ´É®úhÉÉSÉÉ ºÉ¨ÉiÉÉä±É ®úÉJÉhªÉÉºÉ ¨ÉnùiÉ.

8)   xÉèºÉÌMÉEò ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉä VÉiÉhÉ.    

+ɴɶªÉEò ={ÉEò®úhÉä -

1)    ¨ÉvÉ{Éä]õÒ/¨ÉvɪÉÆjÉ

2)    ºÉÆ®úIÉEò ºÉÉvÉxÉä-¤ÉÒ ´½äþ±É, ¨ÉÉäVÉä, vÉÚ®ú ªÉÆjÉ, ®úɺÉɪÉÊxÉEò {ÉnùÉlÉÇ

3)    ´ÉºÉɽþiÉ {ÉEòb÷hªÉÉSÉÒ ºÉÉvÉxÉä-xªÉÚÎC±É+ºÉ {Éä]õÒ, º´ÉɨÉÇxÉä]õ, EÖònù³ý, EÖò-½þÉb÷,

         ºÉÖiɳýÒ, ºÉÖ®úÒ <.

4)   EÞòjÉÒ¨É JÉÉt näùhªÉɺÉÉ`öÒ-+챪ÉÖʨÉÊxÉ+Ú ´ÉÉ]õªÉÉ, {ÉÉiÉä±ÉÒ, ZÉÉ®úÒ

5)   ´ÉºÉɽþiÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒºÉÉ`öÒ-½þÉ<Ç´½þ ]Úõ±É, xÉÉånù´É½þÒ, º]ÅõÒ{ÉÉ ±ÉɴɱÉ䱪ÉÉ £äò¨ºÉ

6)    ®úÉhÉÒ {ÉènùɺÉÉSÉÒ ={ÉEò®úhÉä-¤ÉÉ®ú ¡äò¨É, Êb÷{ÉÓMÉ®úÉ®ìúÉb÷, ¥É¶É, ¨ÉähÉ, ¤ÉɤÉÉæ {ÉÆ{É <.      

={ɱɤvÉ ºÉÖÊ´ÉvÉÉ -

1)    |ÉʶÉIÉhÉ

2)    ¨ÉvÉ |ÉÊGòªÉÉ

3)    |ɪÉÉäMÉ ¶ÉɳýÉ

4)   OÉÆlÉɱɪÉ

5)   ºÉÆOɽþÉ±ÉªÉ / bä÷¨ÉÉìxɺ]Åäõ¶ÉxÉ

6)    ¨ÉvÉÖ¤ÉxÉ

7)   ¨ÉvÉ/¨ÉähÉ JÉ®äúnùÒ Ê´ÉGòÒ (|ÉÊiÉ ÊGò.OÉì¨É 105/- ¯û{ɪÉä |ÉÊiÉ ÊGò.OÉì¨É 80/- ¯û{ɪÉä )

8)    ={ÉEò®úhÉÉSÉÉ {ÉÖ®ú´É`öÉ

9)    |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ ÊxÉ´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ

फोंट दिसत नसेल तर येथे क्लिक करा PDF File