ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
खाते निहाय केंद्र हाथ कागद संस्था, पुणे
हाथ कागद संस्था, पुणे

½þÉiÉEòÉMÉnù ºÉƺlÉäiÉÒ±É |ÉÉiªÉÊIÉEò ªÉÖÊxÉ]õ ½äþ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ JÉÉnùÒ OÉɨÉÉätÉäMÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ´ªÉÉ{ÉÉ®úÒ iÉi´ÉÉ´É®ú SÉɱÉhÉÉ®äú =i{ÉÉnùxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ  ¯û{ÉÉÆiÉ®úÒiÉ Eò®úhªÉÉiÉ +ɱÉä. ºÉvªÉÉ ½þÉiÉEòÉMÉnù ºÉƺlÉäSÉä JÉɱÉÒ±É iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ EòɪÉÇ SÉɱÉiÉä.

1)    |ÉʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ 2) ºÉƶÉÉävÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ  3) =i{ÉÉnùxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ

1) |ÉʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉ

          1956 {ÉɺÉÖxÉ JÉÉnùÒ +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ ¨ÉÉ¡ÇòiÉ =tÉäVÉEòÉÆxÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ näù´ÉÚxÉ OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ ½þÉiÉEòÉMÉnù =tÉäMÉ =¦ÉÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ IɨÉiÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhªÉÉSÉÒ +ºÉÖxÉ {ÉÖføÒ±É |ÉʶÉIÉhÉ ªÉälÉä Ênù±Éä VÉÉiÉä.

1)    ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ {ÉÉ`öªÉSÉɪÉÇ +¦ªÉɺÉGò¨É- ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉ +ÊJÉ±É ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú +ºÉÚxÉ iªÉÉiÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ ®úÉVªÉºiÉ®úÒªÉ ½þÉäiÉ +ºÉÚxÉ 21 |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔSÉÒ ÊxÉ´Éb÷ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. iªÉÉiÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ ÊEò¨ÉÉxÉ 12 ´ÉÒþ ºÉɪÉxºÉ {ÉÉºÉ +ºÉhÉä +ɴɶªÉEò +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉ 1 ´É¹ÉÇ ¨ÉÖnùiÉÒSÉä +ɽäþ.

2)    EòÉMÉnù ¯û{ÉÉÆiÉ®úhÉ {ÉÉ`öªÉSɪÉÇÉ +¦ªÉɺÉGò¨É-ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉ 8 ´ÉÒ {ÉÉºÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eò¯û ¶ÉEòhÉÉ-ªÉÉƺÉÉ`öÒ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉ ¨É®úÉ`öÒiÉÚxÉ SÉɱÉiÉä ´É iªÉÉSÉÉ EòɱÉÉ´ÉvÉÒ 2  ¨ÉʽþxÉÆä +ɽäþ. ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ |É´Éä¶É PÉähªÉɺÉÉ`öÒ =¨Éänù´ÉÉ®úÉÆxÉÒ iªÉÉ iªÉÉ ÊVɱ½þªÉÉSªÉÉ ÊVɱ½þÉ OÉɨÉÉätÉäMÉ +ÊvÉEòÉ-ªÉÉÆEòbä÷ +VÉÇ ºÉÉnù®ú Eò®úɴɪÉÉSÉÉ +ºÉÚxÉ iªÉÉÆSªÉÉ Ê¶É¡òÉ®ú¶ÉÒxÉä iÉÉä ºÉƺlÉäEòbä÷ {ÉÉ`ö´É±ÉÉ VÉÉiÉÉä.

         ´É®úÒ±É nùÉäx½þÒ |ÉʶÉIÉhÉ ºÉjÉÉiÉ |É´Éä¶É PÉähÉÉ-ªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔxÉÉ JÉÉnùÒ +ɪÉÉäMÉÉSªÉÉ ÊxɪɨÉÉxÉÖºÉÉ®ú Ê´ÉtÉ´ÉäiÉxɽþÒ Ênù±Éä VÉÉiÉä. iªÉÉÆxÉÉ ´É®úÒ±É nùÉäx½þÒ |ÉʶÉIÉhÉɺÉÉ`öÒ ´Éä³ý ʨɳýiÉ xÉɽþÒ. {É®ÆúiÉÖ +É´Éb÷ +ɽäþ. +¶ÉÉ =¨Éänù´ÉÉ®úÉƺÉÉ`öÒ Eò¨ÉÒ ¨ÉÖnùiÉÒSÉä |ÉʶÉIÉhÉ ºÉjÉ SÉɱÉʴɱÉä VÉÉiÉä. iªÉÉiÉ EòÉMÉnùÊxĘ́ÉiÉÒSÉä |ÉʶÉIÉhÉ 1 ¨ÉʽþxÉÉ ¨ÉÖnùiÉÒSÉä +ºÉÚxÉ iªÉÉºÉ 1500/- ¡òÒ +ÉEòÉ®ú±Éä VÉÉiÉä iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä EòÉMÉnù ¯û{ÉÉÆiÉ®úhÉSÉä 15 Ênù´ÉºÉÉSÉä |ÉʶÉIÉhÉ 1000/- ¡òÒ PÉä´ÉÚxÉ Ênù±Éä VÉÉiÉä.

          ºÉxÉ 1956 {ÉɺÉÚxÉ +ÉVÉ{ɪÉÇxiÉ ½þÉiÉEòÉMÉnù ºÉƺlÉäiÉÒ±É |ÉʶÉIÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEòÒªÉ {ÉÉ`öªÉSÉɪÉÇ +¦ªÉɺÉGò¨ÉÉiÉÚxÉ 1500 {ɪÉÇxiÉ |ÉʶÉIÉhÉ PÉä´ÉÚxÉ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷±Éä +ºÉÚxÉ,iªÉÉiÉÒ±É +xÉäEòÉÆxÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ +xÉäEò Ê`öEòÉhÉÒ =tÉäMÉ ºÉÖ¯û Eò¯ûxÉ JÉäb÷ªÉÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÉÆxÉÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú näùhªÉÉºÉ ½þÉiɦÉÉ®ú ±ÉɴɱÉÉ +ɽäþ.  iɺÉäSÉ EòÉMÉnù ¯û{ÉÉÆiÉ®úhÉ {ÉÉ`öªÉSɪÉÉÇ ½þÉ +¦ªÉɺÉGò¨É ºÉxÉ 1991 {ÉɺÉÚxÉ ½þÉiÉEòÉMÉnù ºÉƺlÉäiÉ ºÉÖ¯û ZÉɱÉä±ÉÉ +ºÉÚxÉ ºÉnù®ú |ÉʶÉIÉhÉ ®úɤÉÚ´ÉÚxɽþÒ  Vɴɳý{ÉÉºÉ 850 |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ ªÉ¶Éº´ÉÒÊ®úiªÉÉ |ÉʶÉIÉhÉ PÉä´ÉÚxÉ ¤Éɽäþ®ú {Éb÷±Éä±Éä +ºÉÚxÉ,¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉÒ±É Vɴɳý{ÉÉºÉ ºÉ´ÉÇ OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉ +É{ÉÉ{ɱÉä =tÉäMÉ ªÉ¶Éº´ÉÒ{ÉhÉä ºÉÖ¯û Eäò±Éä±Éä +ɽäþiÉ. iɺÉäSÉ EòɽþÒ |ÉʶÉIÉhÉÉlÉÔ JÉÉnùÒ +ɪÉÉäMÉ,JÉÉnùÒ ¨É½þɨÉÆb÷³äý,+xÉäEò ºÉƺlÉÉ ªÉɨÉvªÉä ½þÒ EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉÚxÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®úÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ =tÉäMÉ =¦Éä Eò®úhªÉÉºÉ =tÉäVÉEòÉºÉ |ÉʶÉIÉhÉ ´É iÉÉÆÊjÉEò ¨ÉnùiÉ +ºÉä ¦É®úÒ´É EòɪÉÇ Eò®úiÉ +ɽäþiÉ.

2. ºÉƶÉÉävÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ

        VÉä´½þÉ ½þÉiÉEòÉMÉnùSÉä ´ªÉ´ÉºÉÉ<ÇEò =i{ÉÉnùxÉ Eò®úhÉä ½þÒ ºÉÆEò±{ÉxÉÉ {ÉÖfäø +ɱÉÒ iªÉÉSÉ´Éä³äýºÉ iªÉÉºÉ ±ÉÉMÉhÉÉ-ªÉÉ EòSSªÉɨÉɱÉÉSÉÒ ={ɱɤvÉiÉÉ ½þÒ Ê´ÉSÉÉ®úÉiÉ PÉähÉä iɺÉäSÉ ±ÉÉMÉhÉÉ-ªÉÉ ¨ÉʶÉxÉ®úÒ ¨ÉvÉÒ±É jÉÖ]õÒ xÉɽþÒ¶ÉÉ Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò +ºÉ±ªÉÉSÉä ±ÉIÉÉiÉ +ɱÉä EòÉ®úhÉ iªÉÉ´Éä³äýºÉ EòɽþÒ ½þÉiÉÉSªÉÉ ¤ÉÉä]õÉ´É®ú ¨ÉÉäVÉiÉÉ ªÉäiÉÒ±É B´ÉføªÉÉSÉ EòSSªÉÉ ¨ÉɱÉÉSÉÒ +Éä³ýJÉ ½þÉäiÉÒ iɺÉäSÉ iªÉÉ´Éä³äýºÉ ={ɪÉÉäMÉÉiÉ ªÉähÉÉ®úÒ ªÉÆjɺÉɨÉÖOÉÒ´É®ú SÉÉÆMɱªÉÉ |ÉiÉÒSÉÉ EòÉMÉnù EòÉføhÉä ʽþä +iªÉÆiÉ EÖò¶É±É EòÉ®úÉÊMÉ®úɱÉÉSÉ ¶ÉCªÉ ½þÉäiÉä. ¨½þhÉÚxÉ ºÉɨÉxªÉ ´ªÉCiÉҺɽþÒ SÉÉÆMɱªÉÉ nùVÉÉÇSÉÒ ½þÉiÉEòÉMÉnù ÊxĘ́ÉiÉÒ Eò®úhÉä ¶ÉCªÉ ½þÉähªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ªÉÆjɺÉɨÉÖOÉÒiÉ ¤Énù±É Eò®úhÉä +ɴɶªÉEò ½þÉäiÉä. iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉä VÉä =tÉäMÉ +ºiÉÒi´ÉÉºÉ ½þÉäiÉä. iªÉÉÆxÉɽþÒ ´Éä³ýÉä´Éä³ýÒ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úhÉä xÉ´ÉÒxÉ OÉɨÉÒhÉ =tÉäVÉEòÉÆSªÉÉ ½þÉiÉEòÉMÉnù ÊxĘ́ÉiÉÒSÉÉ =tÉäMÉ =¦ÉÉ Eò®úhªÉÉSªÉÉ ¦ÉÉ´ÉxÉÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò®úhÉä iªÉɺÉÉ®úJÉÒ EòɨÉä Eò®úhªÉÉSªÉÉ où¹]õÒxÉä ºÉƶÉÉävÉxÉ Ê´É¦ÉÉMɽþÒ ºÉÖ¯û Eò®úhªÉÆÉiÉ +ɱÉÉ.

          ºÉnù® ʴɦÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ +ÉVÉ{ɪÉÇxiÉ ´Éä³ýÒSÉ iÉÆiÉÚ,VªÉÚ]õ EòÉ{ɺÉÉSÉä =i{ÉÉnùxÉ ZÉɱªÉÉxÉÆiÉ®ú ʶɱ±ÉEò ®úɽþhÉÉ-ªÉÉ ZÉÉb÷ÉSÉä +ƤÉÉb÷Ò +¶ÉÉ +xÉäEò |ÉEòÉ®úSÉä iÉÆiÉÚ½þÒ +É{ɱªÉɱÉÉ EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É ¨½þhÉÚxÉ  ´ÉÉ{É®ú±ÉÉ VÉÉ´ÉÚ ¶ÉEäò±É ªÉÉÆSÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ =tÉäVÉEòÉÆºÉ Eäò±Éä iɺÉäSÉ EòÉMÉnù ÊxĘ́ÉiÉÒiÉÒ±É ¨É½þi´ÉÉSÉä ¨ÉʶÉxÉ ¨½þhÉVÉä ´½ìþ]õ ªÉÉiÉ ºÉÖvÉÉ®úhÉÉ Eò¯ûxÉ +iªÉÆiÉ ºÉɨÉÉxªÉ ´ªÉCiÉÒ½þÒ SÉÉÆMɱÉÉ EòÉMÉnù ÊxɨÉÉÇhÉ Eò¯û ¶ÉEäò±É ½äþ nùÉJÉ´ÉhÉä  +¶ÉÒ ¦É®úÒ´É ªÉÉäMÉnùÉxÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ +ÉVÉ{ɪÉÇxiÉ Eò®úhªÉÉÆiÉ  +ɱÉä +ºÉÚxÉ +ÉVɽþÒ xÉ´ªÉÉ VÉÉä¨ÉÉxÉä ½þÉ Ê´É¦ÉÉMÉ =tÉäVÉEòÉÆxÉÉ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eò®úhªÉÉºÉ iÉi{É®ú +ɽäþ iɺÉäSÉ ºÉnù®ú ʴɦÉÉMÉÉEòbä÷ +iªÉÆiÉ +ÉvÉÖÊxÉEò ]äõº]õÓMÉ ={ÉEò®úhÉä +ºÉÚxÉ iɪÉÉ®ú EòÉMÉnùÉiÉÒ±É nùÉä¹É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÉSÉÉ +iªÉÆiÉ EòɳýVÉÒ{ÉÚ´ÉÇEò +¦ªÉÉºÉ Eäò±ÉÉ VÉÉiÉÉ iɺÉäSÉ +ìºÉÒb÷ £òÒ EòÉMÉnù ´É

3. =i{ÉÉnùxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ

        =i{ÉÉnùxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ½þÉ bä÷¨ÉÉäxº]Åäõ¶ÉxÉ ªÉÖÊxÉ]õ ¨½þhÉVÉäSÉ ºÉƶÉÉävÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ BJÉÉtÉ xÉÊ´ÉxÉ EòSSªÉɨÉɱÉÉ´É®ú ºÉƶÉÉävÉxÉ ZÉɱªÉÉ´É®ú iªÉÉSÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®Ò iÉi´ÉÉ´É®ú EòºÉÉ ={ɪÉÉäMÉ Eò®úÉ´ÉÉ ªÉÉSÉä ºÉ´ÉÇ JÉÉä±É´É®ú |ÉÉiªÉÊIÉEò nùÉJÉÊ´ÉhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉnù® =i{ÉÉnùxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉÉ ½þÉäiÉÉ. {É®ÆúiÉÖ EòɱÉÉÆiÉ®úÉxÉä ºÉnù®ú =i{ÉÉnùxÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉiÉ ´ªÉ´ÉºÉÉʪÉEò iÉi´ÉÉ´É®ú =i{ÉÉnùxÉ Eò¯ûxÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ú Eò®úÉ´ÉÉ +ºÉä `ö®ú±ªÉÉxÉä ºÉnù®ú =i{ÉÉnùxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ =i{ÉÉnùxÉÉ´É®ú ¦É®ú `äö´ÉÚxÉ +iªÉÆiÉ SÉÉÆMɱªÉÉ |ÉiÉÒSÉÉ {ÉÉÆfø®úÉ ´ÉÉì]õ®úEò±É®ú b÷Éì<Ç¨É {Éä{É®ú =i{ÉÉnùxÉ Eò¯û ±ÉÉMɱÉÉ iÉÉä EìòxÉ´½þɺɱÉɽþÒ {ɪÉÉÇªÉ `ö®ú±ÉÉ ´É ¦ÉÉ®úiɤɮúÉä¤É®úSÉ ºÉ´ÉÇ VÉMÉÉiÉÚxÉ iªÉÉºÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ ´ÉÉføɪɱÉÉ ±ÉÉMɱÉÒ iªÉÉSɤɮúÉä¤É®ú VɱÉÊSÉx½þÉÆEòÒiÉ EòÉMÉnùÉSÉä½þÒ =i{ÉÉnùxÉ ºÉnù®ú ªÉÖÊxÉ]õEòbÚ÷xÉ Eäò±ªÉÉSÉä +xÉäEò Ê´ÉtÉ{ÉÒ`öɱÉÉ ºÉÌ]õÊ¡òEäò]õ {Éä{É®úSÉÒ½þÒ +ÉìbÇ÷®ú ªÉä´ÉÚ ±ÉÉMɱÉÒ iɺÉäSÉ ¤ÉÉä]ìõÊxÉEò±É ºÉ´½æþ +Éì¡ò <ÆÊb÷ªÉɱÉì]õºÉ +Äb÷ ®äúEòÉìbÇ÷ ʴɦÉÉMÉ ÊºÉb÷ ºÉÌ]õÊ¡òEäò¶ÉxÉ Ê´É¦ÉÉMÉ

          ´É®úÒ±É ºÉ´ÉÇ Ê´É¦ÉÉMÉɨÉÉ¡ÇòiÉ ¦ÉÉ®úiÉÉiÉ ´É ¦ÉÉ®úiÉɤÉɽäþ®ú iÉÉä EòºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉÉºÉ SÉÉÆMɱªÉÉ|ÉEòÉ®äú ºÉÉƦÉɳýhÉÉ®äú =i{ÉÉnùxÉ +ɽäþ ´É iªÉɨÉÖ³äý ½þ´ÉäSÉä iɺÉäSÉ {ÉÉhªÉÉSÉä |ÉnÖù¹ÉhÉ iÉ®ú ]õɳý±Éä VÉÉiÉäSÉ {É®ÆúiÉÚ ºÉnù®ú EòÉMÉnùÉºÉ ¨ÉÉMÉhÉÒ ´ÉÉfø±ªÉÉºÉ VÉÆMɱÉiÉÉäb÷ Eò¨ÉÒ Eò®úhªÉÉºÉ ½þÉiɦÉÉ®ú ±ÉÉMÉiÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Ê´ÉxÉɨÉÖ±ªÉ Eäò±Éä VÉÉiÉä. iɺÉäSÉ ½þÉ EòÉMÉnù ʨɱɨÉvªÉä ÊxɨÉÉÇhÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ EòÉMÉnùÉ{ÉäIÉÉ Ê]õEòÉ>ð iÉÉEònù´ÉÉxÉ +ºÉ±ªÉÉSÉä½þÒ |ɨÉÉhÉ nùÉJɴɱÉä VÉÉiÉä ½þÉiÉEòÉMÉnù {ɪÉÉÇ´É®úhÉ Ê¨ÉjÉ EòÉMÉnù ZÉɱªÉÉxÉä iɺÉäSÉ

 

फोंट दिसत नसेल तर येथे क्लिक करा PDF File