ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
संपर्क मुख्य कार्यालय
संपर्क

मुख्य कार्यालय

1 श्रीमती रिचा बागला, (आय.ए.एस)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
१९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट.
मुंबई  - ४०० ००१  महाराष्ट्र.
फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
मोबाईल नं. 
2 श्री ब्रिजेश जाधव
उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सहकार)
१९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट.
मुंबई  - ४०० ००१  महाराष्ट्र.
फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
मोबाईल नं. 
3 श्री धर्मेंद्र काळोखे
अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी
१९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट.
मुंबई  - ४०० ००१  महाराष्ट्र.
फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
मोबाईल नं. 
4 श्री बिपीन जगताप
उप.मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अस्थापना/प्रशासन)
१९/२१, मनोहरदास रोड, फोर्ट.
मुंबई  - ४०० ००१  महाराष्ट्र.
फोन नं. २२६१ ७६ ४१-४२-४३
मोबाईल नं.