ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
आमच्या बद्दल मंडळरचना
मंडळरचना

¨É½þÉ®úɹ]ÅõÅõ ®úÉVªÉ JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätÉäMÉ ¨ÉÆb÷³ý

¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉ,¨ÉÆÖ¤É<Ç

¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ :

¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉiÉ JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätÉäMÉÉxÉÉ |ÉÉäiºÉɽþxÉ näù>ðxÉ,iªÉÉÆSÉä ºÉÆPÉ]õxÉ Ê´ÉEòÉºÉ ´É Ê´ÉÊxɪɨÉxÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätÉäMÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ¨ÉÖƤÉ<Ç JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätÉäMÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1960 (ºÉxÉ 1960 SÉÉ ¨ÉÆÖ¤É<Ç +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò 19 xÉÖºÉÉ®ú) Eò®úhªÉÉÆiÉ +ɱÉÒ +ɽäþ.

=nùnäù¶É :

OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É MÉ®úVÉÖÚ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú {ÉÖ®úÊ´ÉhÉä,EòÉ®úÊMÉ®ú,=tÉäVÉEò,¤É±ÉÖiÉänùÉ®ú ªÉÉÆSªÉÉ =tÉäMÉÉSÉä ºlÉèªÉÇ,º´ÉªÉÆ®úÉäVÉMÉÉ®úÉÆSªÉÉ IÉäjÉÉSÉÒ ´ªÉÉ{ÉEò |ɨÉÉhÉÉiÉ ´ÉÞvnùÒ,EòÉ®úÉÊMÉ®úÉÆxÉÉ EòSSÉÉ ¨ÉÉ±É {ÉÖ®ú´É`öÉ,EòÉ®úÉÊMÉ®úÉÆSÉä iÉÆÉÊjÉEò EòÉ趪ɱªÉ ´ÉÉføÊ´ÉhÉä,ªÉɺÉÉ`öÒ ÊxÉ´Éb÷Eò OÉɨÉÉätÉäMÉÉÆSÉä |ÉʶÉIÉhÉ,JÉÉnùÒ OÉɨÉÉätÉäMÉÉSªÉÉ Ê´ÉEòɺÉÉºÉ {ÉÉä¹ÉEò +ºÉä vÉÉä®úhÉ `ö®úÊ´ÉhªÉɤÉɤÉiÉ ¶ÉɺÉxÉɶÉÒ |ɦÉÉ´ÉÒ ºÉÆ{ÉEÇò ºlÉÉ{ÉxÉ Eò®úhÉä ´É ºlÉÉÊxÉEò ºÉÉvÉ ºÉÆ{ÉkÉÒSÉÉ ´ÉÉ{É®ú Eò¯ûxÉ OÉɨÉÒhÉ ¦ÉÉMÉÉiÉÒ±É =tÉäVÉEò,ºÉÖʶÉÊIÉiÉ ¤Éä®úÉäVÉMÉÉ®ú,EòÉ®úÉÊMÉ®ú ªÉÉÆxÉÉ ºlÉÉÊxÉEò Ê`öEòÉhÉÒ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ={ɱɤvÉ Eò¯ûxÉ näùhÉä ½þÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉÉ =nnäù¶É +ɽäþ.

¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ ®úSÉxÉÉ :

 ¨ÉƤÉ<Ç JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätÉäMÉ +ÊvÉÊxÉªÉ¨É 1960 SªÉÉ (ºÉxÉ 1960 SÉÉ ¨ÉƤÉ<Ç +ÊvÉÊxÉªÉ¨É Gò¨ÉÉÆEò 19) Eò±É¨É 4 (1) ´É (2) ¨ÉvÉÒ±É iÉ®úiÉÖnùÒxÉÖºÉÉ®ú ¶ÉɺÉxÉÉEòbÖ÷xÉ ¨ÉÆb÷³ýÉ´É®ú +vªÉIÉ ´É ºÉnùºªÉÉSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉä. ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä VªÉÉ ´ªÉCiÉÒ JÉÉnùÒ OÉɨÉÉätÉäMÉɶÉÒ ÊxÉMÉb÷ÒiÉ +ɽäþiÉ ´É VªÉÉÆxÉÉ JÉÉnùÒ OÉɨÉÉätÉäMÉÉÆSªÉÉ EòɨÉÉÆSÉÉ +xÉÖ¦É´É +ɽäþ +¶ÉÉ +¶ÉɺÉEòÒªÉ ÊEò¨ÉÉxÉ 5 ´É Eò¨ÉÉ±É 7 ºÉnùºªÉÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ ¨ÉÆb÷³ýÉ´É®ú Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉä. ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ºÉnùºªÉ ºÉÊSÉ´É ¨½þhÉÖxÉ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½äþ EòÉ¨É {ɽþÉiÉÉiÉ. ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ |ɶÉɺÉxÉ ºÉä´ÉäiÉÒ±É +ÊvÉEòÉ®úÒ ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉÒ ÊxɪÉÖCiÉÒ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÚ÷xÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä.

ÊVɱ½þÉ ºÉʨÉiÉÒ :

OÉɨÉÒhÉ IÉäjÉɨÉvªÉä +ÊvÉEò {ÉÊ®úhÉɨÉEòÉ®úEò |ɦÉÉ´É {ÉÉb÷hªÉɺÉÉ`öÒ ®úÉVªÉÉiÉÒ±É |ÉiªÉäEò ÊVɱ½þªÉɨÉvªÉä ÊVɱ½þÉ ºÉʨÉiÉÒSÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. iªÉɨÉvªÉä ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉSªÉÉ ¨ÉÉxªÉiÉäxÉä ¨ÉÆb÷³ýÉxÉä xÉä¨ÉɴɪÉÉSªÉÉ BEòÉ +¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ªÉCiÉÒSÉÒ ¢ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ, ¢ ¨½þhÉÖxÉ ÊxɪÉÖCiÉÒ Eò®úhªÉÉÆiÉ ªÉäiÉä.ÊVɱ½þÉ ºÉʨÉiÉÒ ºÉnùºªÉ +ºÉiÉÉiÉ ªÉÉ ´ªÉÊiÉÊ®úCiÉ iÉÒxÉ +¶ÉɺÉEòÒªÉ ´ªÉCiÉÒ ªÉÉ {ÉèèEòÒ BEò iÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ +xɺÉÖÊSÉiÉ VÉÉiÉÒ, VɨÉÉiÉÒ,ʴɨÉÖCiÉ VÉÉiÉÒ ËEò´ÉÉ ¦É]õCªÉÉ VɨÉÉiÉÒ ªÉÉ{ÉèEòÒ +ºÉä±É +ÉÊhÉ iªÉÉSªÉÉ{ÉèEòÒ BEò iÉ®úÒ ´ªÉCiÉÒ ºjÉÒ ºÉnùºªÉ +ºÉä±É, ÊVɱ½þÉ {ÉÊ®ú¹ÉnäùSªÉÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä ºÉ¦ÉÉ{ÉiÉÒ, ÊVɱ½þÉ ¨ÉvªÉÉ´ÉiÉÔ ¤ÉìEäòSÉä +vªÉIÉ, ÊVɱ½þÉ Ê±Éb÷ ¤ÉìääEäòSÉä |ÉÊiÉÊxÉÊvÉ +ºÉä iÉÒxÉ ºÉnùºªÉ, ÊVɱ½þÉ ={ÉÊxɤÉÆvÉEò,ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉƺlÉÉ,¨É½þÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉEò/ÊVɱ½þÉ =tÉäMÉ Eåòpù,ÊVɱ½þÉ ºÉ¨ÉÉVÉ Eò±ªÉÉhÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ +ºÉä iÉÒxÉ ºÉnùºªÉ ´É ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä ÊVɱ½þÉ OÉɨÉÉÆätÉäMÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½äþ ºÉnùºªÉ ºÉÊSÉ´É ¨½þhÉÖÚxÉ EòÉ¨É {ɽþÉiÉÉiÉ. 

{ÉÊ®ú¹Énù :

¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ EòɨÉÉiÉ ¨ÉnùiÉ Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉEòbÖ÷ÚxÉ ®úÉVªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú ¨ÉÆb÷³ý {ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉÒ  ºlÉÉ{ÉxÉÉ Eäò±ÉÒ VÉÉiÉä. ªÉÉ {ÉÊ®ú¹Énäù¨ÉvªÉä ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä +vªÉIÉ ´É ºÉnùºªÉ,ÊVɱ½þÉ ºÉʨÉiÉÒSÉä +vªÉIÉ,®úÉVªÉ ¶ÉɺÉxÉÉxÉä ÊxɪÉÖCiÉ Eäò±É䱪ÉÉ Eò¨ÉÉ±É 4 ´ªÉCiÉÒSÉÉ ºÉ¨ÉÉ´Éä¶É +ɽäþ, {ÉÊ®ú¹ÉnäùSÉÒ ¤Éè`öEò ÊEò¨ÉÉxÉ jÉè¨ÉÉʺÉEò ´½þɪɱÉÉ {ÉÉʽþVÉä. +¶ÉÒ iÉ®úiÉÖnù +ɽäþ.

¨ÉÆb÷³ýÉSÉÒ +ɺlÉÉ{ÉxÉÉ :

¨ÉÆb÷³ýÉSÉä  ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ ¨ÉÖ¤É<Ç ªÉälÉä +ºÉÖxÉ |ɶÉɺÉEòÒªÉ EòɨÉä δnùºiÉ®úÒªÉ º´É¯û{ÉÉiÉ +ºÉiÉÉiÉ. {Éʽþ±ÉɺiÉ®ú ®úÉVªÉºiÉ®ú iÉ®ú nÆùֺɮúɺiÉ®ú ÊVɱ½þɺiÉ®ú iªÉÉxÉÖºÉÉ®ú ®úÉVªÉºiÉ®úÉ´É®ú ¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉälÉä ¨ÉÆb÷³ýÉSÉä |ÉvÉÉxÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ɽäþ iÉ®ú δnùiÉÒªÉ ºiÉ®úÉ´É®ú ¨É½þÉ®úɹ]ÅõÉSªÉÉ |ÉiªÉäEò ÊVɱ½þªÉÉiÉ ÊVɱ½þÉ ºiÉ®úÉ´É®úú ÊVɱ½þÉ EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ºÉÖxÉ iªÉÉSÉä ÊVɱ½þÉ OÉɨÉÉätÉäMÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ ½äþ |ɨÉÖJÉ ¨½þhÉÖxÉ EòÉ¨É {ɽþÉiÉÉiÉ. ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ +ɺlÉÉ{ÉxÉä´É®ú BEÖòhÉ 1239 B´ÉføÒ {Énäù ¨ÉÆVÉÖ®ú +ºÉÖxÉ iªÉɨÉvªÉä ´ÉMÉÇ -1 SÉä 7 +ÊvÉEòÉ®úÒ,´ÉMÉÇ-2 SÉä 26 +ÊvÉEòÉ®úÒ ´ÉMÉÇ-3 SÉä 805 Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´É ´ÉMÉÇ-4 SÉä 391 Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ +ɽäþiÉ. ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆ{ÉèEòÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉ,¨ÉÖ¤É<Ç ªÉälÉä EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉÖxÉ =´ÉÇÊ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ÊVɱ½þÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ. ÊVɱ½þÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ EòÉ¨É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ÊVɱ½þÉ OÉɨÉÉätÉäMÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ, ºÉ½þÉ.ÊVɱ½þÉ OÉɨÉÉätÉäMÉ +ÊvÉEòÉ®úÒ,±ÉäJÉÉ{ÉÊ®úIÉEò,VªÉä¹]õ +ÉètÉäÊMÉEò {ɪÉÇ´ÉäIÉEò,+ÉètÉäÂÊMÉEò {ɪÉÇ´ÉäIÉEò,VªÉä¹`ö ºÉ½þɪªÉEò,EòÊxɹ`ö ºÉ½þɪªÉEò,ʶÉ{ÉÉ<Ç +ºÉä Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ +ºÉiÉÉiÉ. iɺÉäSÉ |ÉiªÉäEò iÉɱÉÖEòÉ {ÉÉiɳýÒ´É®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ ºÉ½þEòÉ®úÒ OÉɨÉÉätÉäMÉ ºÉÆPÉÉSÉä EòɪÉÉÇ±ÉªÉ +ºÉÖxÉ iªÉÉ ºÉÆPÉÉSÉä EòÉ¨É ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ JÉÉnùÒ OÉɨÉÉätÉäMÉ ¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ |ɶÉɺÉEòòÒªÉ ÊxɪÉjÉÆhÉÉJÉɱÉÒ ´É ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉÉJÉɱÉÒ ºÉÖÚ¯û +ɽäþ. ªÉÉ ºÉÆPÉÉSÉä EòÉ¨É Eò®úhªÉɺÉÉ`öÒ ºÉÊSÉ´É ´É ºÉ½þɪªÉEò ºÉÊSÉ´É +ºÉä nùÉäxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ.

updated 1.9.2016 फोंट दिसत नसेल तर येथे क्लिक करा PDF File