ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
आमच्या बद्दल

मुंबई खादी आणि ग्रामोद्योग अधिनियम, 1960 नुसार संगठित राज्य बोर्ड मध्ये खादी आणि ग्रामोद्योग विनियमन साठी प्रोत्साहन, संगठन, विकास प्रदान करण्यासाठी  एक दृश्य.

EòɪÉÉDZɪÉÉSÉä xÉÉ´É : ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätÉäMÉ ¨ÉÆb÷³ý
{ÉkÉÉ : 19/21, ¨ÉxÉÉä½þ®únùÉºÉ ®úºiÉÉ, ¡òÉä]Çõ, ¨ÉÖƤÉ<Ç 400 001
EòɪÉÉÇ±ÉªÉ |ɨÉÖJÉ : ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÇEòÉ®úÒ +ÊvÉEòÉ®úÒ
¶ÉɺÉEòÒªÉ Ê´É¦ÉÉMÉÉSÉä xÉÉ´É ¨ÉÆjÉɱɪÉÉiÉÒ±É EòÉähÉiªÉÉ : ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ JÉÉnùÒ ´É OÉɨÉÉätÉäMÉ ¨ÉÆb÷³ý
JÉÉiªÉÉSªÉÉ +ÎvÉxɺiÉ : =tÉäMÉ, =VÉÉÇ ´É EòɨÉMÉÉ®ú ʴɦÉÉMÉ
EòɪÉÇIÉäjÉ : ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ
¦ÉÉèMÉÉäʱÉEò : ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ
EòɪÉÉÇxÉÖ¯û{É : ¨É½þÉ®úɹ]Åõ ®úÉVªÉ
Ê´Éʶɹ]õ EòɪÉÇ : ºÉä´ÉÉ
ʴɦÉÉMÉÉSÉä vªÉäªÉ/vÉÉä®úhÉ ºÉÉä{ÉʴɱÉ䱪ÉÉ : =tÉäMÉ,=VÉÉÇ ´É EòɨÉMÉÉ®ú ʴɦÉÉMÉÉSªÉÉ +ÊvÉxɺiÉ +ºÉÚxÉ, iªÉÉÆxÉÒ  ºÉ´ÉÇ   VɤÉɤÉnùÉ-ªÉÉÆSÉä {ÉɱÉxÉ (ʴɺiÉÞiÉ Ê]õ{ÉhÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ +ɽäþ)
ºÉ´ÉÇ ºÉƤÉÆvÉÒiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ : ºÉÚSÉÒ ºÉÉä¤ÉiÉ VÉÉäb÷±ÉÒ +ɽäþ ({ÉÊ®úʶɹ]õ 2)
EòɪÉÇ/EòɨÉÉSÉä ʴɺiÉÞiÉ º´É¯û{É : ʴɺiÉÞiÉ Ê]õ{ÉhÉÒ
<¨ÉÉ®úiÉÒ ´É VÉÉMÉäSÉÉ iÉ{ɶÉÒ±É : ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉÉSÉÒ <¨ÉÉ®úiÉ  19/21, ¨ÉxÉÉä½þ®únùÉºÉ ®úºiÉÉ, ¡òÉä]Çõ,¨ÉÖƤÉ<Ç ªÉälÉ +ɽäþ.
EòɪÉÉDZɪÉÒxÉ nÖù®úv´ÉxÉÒGò¨ÉÉÆEò ´É ´Éä³ýÉ {ÉÊ®úʶɹ]õ-2/ºÉEòɳýÒ 9.45 iÉä ºÉɪÉÆ. 5.30 {ɪÉÈiÉ
ºÉÉ{iÉÉʽþEò ºÉÖ]õ]õÒ : ®úÊ´É´ÉÉ®ú ´É ¨ÉʽþxªÉÉSÉÉ nÖùºÉ®úÉ ´É SÉÉèlÉÉ ¶ÉÊxÉ´ÉÉ®ú

मंडळ रचना

Khadi Structure

Khadi District Office Structure

 

¨ÉÆb÷³ýÉSªÉÉ +ɺlÉÉ{ÉxÉä´É®ú BEÖòhÉ 1239 B´ÉføÒ {Énäù ¨ÉÆVÉÖ®ú +ºÉÖxÉ iªÉɨÉvªÉä ´ÉMÉÇ -1 SÉä 7 +ÊvÉEòÉ®úÒ,´ÉMÉÇ-2 SÉä 26 +ÊvÉEòÉ®úÒ ´ÉMÉÇ-3 SÉä 805 Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ´É ´ÉMÉÇ-4 SÉä 391 Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ +ɽäþiÉ. ªÉÉ Eò¨ÉÇSÉÉ-ªÉÉÆ{ÉèEòÒ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ¨ÉÖJªÉ EòɪÉÉDZɪÉ,¨ÉÖ¤É<Ç ªÉälÉä EòɪÉÇ®úiÉ +ºÉÖxÉ =´ÉÇÊ®úiÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ ÊVɱ½þÉ EòɪÉÉDZɪÉÉiÉ EòɪÉÇ®úiÉ +ɽäþiÉ.


ªÉÉäVÉxÉÉ

  • ¨ÉvɨÉɶÉÉ {ÉɱÉxÉ =nÂùªÉÉäMÉ
  • ¨ÉvÉ ¨ÉɶÉÉ{ÉɱÉxÉ =nÂùªÉÉäMÉ |ÉʶÉIÉhÉ / |ÉSÉÉ®ú ´É |ÉʺÉvnùÒ
  • EòÉ®úÉMÉÒ®ú ®úÉäVÉMÉÉ®ú ½þ¨ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ¦ÉɺÉnù ´ÉÉfø / EòVÉÇ ´ÉÉ]õ{É /MÉ]õ ºÉƺlÉÉ iÉ{ÉɺÉhÉÒ
  • EòVÉÇ ´ÉºÉÖ±ÉÒ xÉÉì¨ÉÇ±É ªÉÉäVÉxÉÉ / ºÉÒ.¤ÉÒ.ºÉÒ./EòÉ.®úÉä.½.þªÉÉä.
  • ʴɶÉä¹É PÉ]õEò ªÉÉäVÉxÉÉ
  • {ÉÆiÉ|ÉvÉÉxÉ ®úÉäVÉMÉÉ®ú ½þ¨ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

फोंट दिसत नसेल तर येथे क्लिक करा PDF File