ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
विशाल चोरडिया
सभापती
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ