ग्रामविकास चालना
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
विशाल चोरडिया
सभापती
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ
डॉ.एम.नीलिमा केरकाट्टा, आय.ए.एस.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ